- og et godt sted at være

For Kursister

Elevkursiststuderende

På Efterslægten kalder vi eleverne for kursister, og vi arbejder sammen om at kursisterne bliver til studerende! Udviklingen fra kursist til studerende sker naturligvis i arbejdet med de mange forskellige fag du læser på HF. Men der er også mange andre faktorer der hjælper med til at sikre at Efterslægten ikke blot er et godt sted at lære, men også et godt sted at være.

Kursistraad

På Efterslægten arbejder vi løbende på at udvikle demokratiet på skolen. Derfor lægger vi vægt på at kursister indgår i arbejdet med kursistråd, med forskellige udvalg og i den daglige undervisning. Kursistrådet er bl.a. repræsenteret i Bestyrelsen, Samarbejdsudvalget, Fællesudvalget, Kantineudvalget, Undervisningsmiljøudvalget og Gallafestudvalget.

> Kontakt kursistrådet

A 15Lektiecafe Og Vaerksted 1

Efterslægten har åben lektiecafé/studieværksted:

De åbne studieværksteder i Studiesalen er et tilbud til alle Efterslægtens kursister - tal evt. med din faglærer om det kunne være noget for dig. Ud over det åbne studieværksted har alle 1. HF-klasser studieværkstedstimer på skemaet. Virtuelt studieværksted finder du for en række fag på Fronter.

Studiesalen er Efterslægtens nye fordybelsesrum. Studiesalen er det rum, hvor du skal arbejde ved aflyste timer, skolens bibliotek ligger også i studiesalen, og dermed er også bibliotekaren tilgængelig i salen.  I det store frikvarter midt på dagen og i eftermiddagstimer mandag og onsdag er der oftest en lærer tilstede for lektiehjælp: Se opslag ved studiesalen og på Fronter.

I skoleåret 2016-2017 får du derfor l

”Studiesalen er en del af en større ombygning på Efterslægten. Det er skolens nye fordybelsesrum. Her er møbleret med borde og stole nok til at to til tre klasser kan sidde og arbejde. Studiesalen er det rum, hvor du skal arbejde ved aflyste timer mellem 10-13. Skolens bibliotek er også flyttet ind i studiesalen og dermed er også bibliotekaren tilgængelig i salen.  I det store frikvarter midt på dagen og i eftermiddagstimer mandag og onsdag er der oftest en lærer tilstede for lektiehjælp. Se fagligheder på opslag ved studiesalen.

I skoleåret 2016-2017 får du derfor langt flere tilbud i studiesalen. Der bliver læsevejlederhjælp, matematikvejlederhjælp, bibliotekar-kurser i litteratursøgning, kurser i forbindelse med SSO (Stor skriftlig opgave) og matematikcafé. Desuden vil lærere i kernefag yde lektie- og studie- og skrivehjælp, og studiesalen indbyder også til at alle kursister kan arbejde sammen i eksamenslæsningsgrupper i seriøse omgivelser med mulighed for litteratursøgning og samarbejde.

 

Studiesalen er et fordybelsesrum for seriøst  ”lær at lære” arbejde og samarbejde.”

Bibliotek

Efterslægten har et ret velforsynet bibliotek, og vi er så heldige at have en rigtig bibliotekar, Lisa - på halvtid. Lisa kan hjælpe dig med at finde bøger til dine opgaver og med at søge de rigtige materialer på nettet - og meget, meget mere.

 

I Bogdepotet låner du de bøger du skal bruge til din undervisning. Oftest er det din lærer der giver dig bøgerne, men du skal selv aflevere dem efter hver eksamen. Du kan bruge afleveringsautomaten lige over for bogdepotet.

Undervisningsmiljoekursisttrivsel

To kursister fra Kursistrådet fungerer som Efterslægtens undervisningsmiljørepræsentanter.

De gennemfører jævnlige, grundige undersøgelser af undervisningsmiljøet - KTU, kursisttrivselsundersøgelse. Her er spørgsmål både om hvordan bygninger, lokaler og it fungerer, og om hvordan stemningen og omgangsformen er. Altså både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Den faglige evaluering af kursisterne

Kursisterne på den toårige hf og på politi- og pædagogpakkerne evalueres én gang hvertsemester af deres faglærere. Evalueringen skrives ind i kursistens studiebog og danner grundlag for en faglig samtale med den enkelte lærer samt en tutorsamtale. 

Vores enkeltfagskursister evalueres én gang i løbet af et kursus men evalueringsmodellen skifter afhængig af fag, niveau og kursistsammensætning.

På Net-HF bliver kursisten evalueret efter hvert af de 8 moduler i løbet af et kursus.
Formålet med de faglige evalueringer er at hjælpe kursisten til at forstå og tage ansvar for sin egen progression.


Evalueringen af undervisningen

På Efterslægten evaluerer alle lærere deres egen undervisning og tilrettelæggelse sammen med kursisterne mindst tre gange i semesteret, således at alle fag evalueres efter følgende model:

1. Der foretages en evaluering af en enkeltstående lektion
2. Der foretages en evaluering af studiemiljøet på holdet
3. Der foretages en evaluering af et længere forløb eller projekt

Evaluering af kursisternes trivsel

Hvert andet år gennemfører Efterslægten en stor Kursisttrivselsundersøgelse (KTU) hvor vi måler kursisternes trivsel og tilfredshed på følgende områder:

• Undervisningen
• Underviserne
• Organisering
• Studievejledning
• Egen motivation
• Fysisk miljø
• Socialt miljø
• Fagligt miljø
• Æstetisk miljø

Resultaterne af målingerne i KTU’en bruges af lærere og af ledelsen til at prioritere nye indsatsområder og opstille mål for vores fælles handlings – og udviklingsplaner. De løbende trivsels- og tilfredshedsmålinger opfylder ministerielle krav til gennemsigtighed og åbenhed.

> Link til seneste KTU 

> Link til Efterslægtens evalueringskalender

Fastholdelsesarbejdet på Efterslægten har været centralt gennem en årrække og er løbende blevet udviklet og intensiveret. Vores fastholdelsesarbejde sigter ikke mod at fastholde alle, men mod at fastholde det vi definerer som kvalificerede* kursister. *Kvalificerede kursister er kursister der med deres studieaktivitet viser at de vil og som er villige til at indgå i et samarbejde om deres faglige og kompetencemæssige udvikling.

Fastholdelsesarbejdet har siden 2014-15 været udmøntet i:

• En klassedannergruppen i studievejledningen der bl.a. sørger for at være tæt på de kursister der søger Efterslægtens toårige tilbud, kontakte dem inden studiestart ved tvivlsspørgsmål, eller afmeldinger og desuden lave den bedst mulige fordeling i klasserne i det perspektiv at det skal være fagligt og socialt velfungerende klasser når de starter
• Operation ”God klasserums- og læringskultur” – en helskoleindsats for at professionalisere læringsmiljøet
• Faglige screeninger af alle 1. HF klasser i dansk, engelsk og matematik og i enkeltfagspakker i dansk og engelsk
• Studievejlederscreeninger af alle 1.HF og enkeltfags pakkekursister (Elektronisk spørgeskema vedr. studiemæssige forudsætninger mhp. tidlig identifikations af frafaldstruede)
• Alle klasser og enkeltfagspakker har lærerteam der samarbejder med studievejleder og kursistadministration
• Alle klasse- og pakkekursister har deres egen lærertutor til løbende faglig/studiemæssig sparring
• Alle klasse- og pakkekursister har deres faste studievejleder gennem hele uddannelsesforløbet på Efterslægten
• Enkeltfagslærere har faste studievejleder de kan henvise deres kursister til, og som de selv kan kontakte hvis de ønsker der skal tages kontakt til en kursist på deres enkeltfagshold
• Præstationsangsts- og eksamensangstskurser der udbydes både i efterårs- og forårssemestret. Kurserne er målrettet kursister for hvem angesten for at præstere i den daglige undervisning eller til eksamen er en afgørende hindring  for at gennemføre uddannelsen
• Interne SPS-mentorer der kan tilknyttes som støtteperson til kursister med særlige udfordringer ift. at gennemføre uddannelsen (fx ADHD, asperger)
• SPS hjælpemidler (fx, IT-rygsæk til ordblinde, tolke, høre-hjælpemidler, special stole og borde, mm)
• Eksternt psykologtilbud hos CenSE, finansieret af skolen