Har du spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

Et fag eller fuld HF på Enkeltfag

Fuld HF Eksamen Efterslaegten

 

1 fag + 1 fag + flere fag ...

HF-Enkeltfag på Efterslægten: Vælg enkelte fag efter behov og lyst. Hvis du tænker på at sammenstykke en hel HF-eksamen over flere år, skal du bruge oversigten herunder. Se beskrivelsen af hvert enkelt fag i boksen "Alle fagene".

Hvis du vil have en hel HF, skal du bruge skemaet herunder. Se beskrivelsen af hvert enkelt fag i boksen "Alle fagene" herunder.

Obligatoriske fag

Niveau

Ugentlige lektioner *

Dansk

A

10 - 11

Engelsk

0 - B

8 - 9 

Matematik

C

5 - 6

Biologi

C

3

Geografi

C

3

Kemi

C

3

Historie

B

6

Religion 

C

3

Samfundsfag 

C

3

1. Valgfag 

(billedkunst, dans, design, drama, idræt, mediefag eller musik)

C 3

Fagpakke (2 fag)

- se "Fagpakker"og "Alle fagene" herunder 

 Fx B + B 6 - 10

2. Valgfag

- se listen "Alle fagene" herunder

A/B/C 3 - 5

Større skriftlig opgave

Min. B  

Eksamensprojekt

 fx C +   


* Du kan også tage nogle fag på ½ år - spørg studievejlederne.

1. HF valgfag C

I en hel HF-eksamen indgår også et af følgende valgfag.
Vælg mellem billedkunst, dans, design, drama, idræt, mediefag og musik. Se beskrivelsen af de enkelte fag nedenfor.
Ugentligt timetal: 3.

Billedkunst C

Vi arbejder teoretisk og praktisk med kunstneriske udtryk. Vi arbejder med udvalgte kunsthistoriske perioder, hvor du lærer at kunne skelne stilarter. Du trænes i at tegne, male, fotografere og i at udforme collage, skulpturer og arkitektur. Vi tager også på aktuelle kunstudstillinger.
Billedkunst C er et af de 7 "1. HF valgfag" du skal vælge imellem hvis du tager en toårig HF eller en hel HF på enkeltfag. Ugentligt timetal på et halvt år: 6.

Billedkunst B

Vi arbejder teoretisk og praktisk med kunstneriske udtryk. Vi arbejder med udvalgte kunsthistoriske perioder, hvor du lærer at kunne skelne stilarter. Du trænes i at tegne, male, fotografere og i at udforme skulpturer, installationer og arkitektur. Vi arbejder med at få ideer, skabe egne kunstprojekter og tager på aktuelle kunstudstillinger.
Billedkunst B kan du vælge i 2.HF hvis du tager en toårig HF, eller hvis du har taget billedkunst C på enkeltfag. Ugentligt timetal på et halvt år: 10.

Biologi C
Du får et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. Biologi bidrager til din forståelse af dig selv som biologisk organisme og som samfundsborger – og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold.
Biologi C kan tages som enkeltfag eller som en del af den naturvidenskabelige faggruppe  (findes kun på toårig HF) . Ugentligt timetal: 6.

Biologi B
Du bygger oven på C-niveauet med fortsat vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. Hvis du som 2-årig HF’er har gennemført NF (naturvidenskabelig faggruppe), tæller det bl.a. som Biologi C, så du er klar til Biologi B.

Biologi bidrager til din forståelse af dig selv som biologisk organisme og som samfundsborger – og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold. Ugentligt timetal: 5.

Dans C
Du lærer at danse, improvisere og koreografere dans. Du får både fysisk dansetræning og teoretisk indblik i danseteknik og komposition samt i dansens historie og kulturelle betydning. En stor del af tiden arbejder du kropsligt med udøvelsen af dans, men også mere teoretisk med bl.a. projektarbejde.
Dans C er et af de 7 "1. HF valgfag" du skal vælge imellem hvis du tager en toårig HF eller en hel HF på enkeltfag. Ugentligt timetal: 3.

Dansk A

Du får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier. Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster og at arbejde med medier og medietekster, fx aviser, tv, websites og interaktive medier. Vi arbejder både mundtligt og skriftligt med såvel talte som trykte tekster, og du får kendskab til grammatik og stil, argumentation, retorik og kommunikation. Ugentligt timetal: 11.

Dansk som andetsprog A
Du udvikler gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation, litteratur og medier med særlig vægt på det sproglige. Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier. Ugentligt timetal: 10.

Design og arkitektur C

Du trænes i at gennemføre og dokumentere en designproces. Teori og praksis hænger tæt sammen i arbejdet med de kreative designprojekter. Vi arbejder med designanalyse, designhistorie, målgrupper og design som løsning af et problem. Du trænes i at få ideer, at tegne skitser og udforme modeller inden for arkitektur, byrum, møbeldesign og fx plakater og logoer. Vi tager også på aktuelle design- og arkitekturudstillinger.

Design C er et af de 7 "1. HF valgfag" du skal vælge imellem hvis du tager en toårig HF eller en hel HF på enkeltfag. Ugentligt timetal på et halvt år: 6.

Design og arkitektur B
Du trænes i at gennemføre og dokumentere en designproces. Teori og praksis hænger tæt sammen i arbejdet med de kreative designprojekter. Vi arbejder med designanalyse, designhistorie, målgrupper og design som løsning af et problem. Du trænes i at få ideer, at tegne skitser og udforme modeller inden for arkitektur, byrum, møbeldesign og fx plakater og emballagedesign. Vi tager på aktuelle design- og arkitekturudstillinger, og besøger et designfirma.
Design B kan du vælge i 2.HF hvis du tager en toårig HF eller hvis du har taget design C som enkeltfag. Ugentligt timetal på et halvt år: 10.

Drama C
Vi arbejder med forskellige teaterformer både i teori og praksis - vi læser om teatret i forskellige tider, tager ud og ser teater og afprøver tingene hjemme i dramalokalet. Året afsluttes med et selvstændigt projekt. Der kræves ikke andre forudsætninger end mod på at prøve.

Drama C er et af de 7 "1. HF valgfag" du skal vælge imellem hvis du tager en toårig HF eller en hel HF på enkeltfag. Ugentligt timetal: 3.

Engelsk C
Du bliver bedre til at tale og forstå engelsk. Gennem træning i grammatik, udtale og ordforråd bliver du bedre til at formulere dine og andres synspunkter. Vi læser engelsksprogede tekster og emnerne handler om kultur og samfund i Storbritannien og USA. Ugentligt timetal: 3.

Engelsk C + B
Her bygger du videre på dine sproglige evner. Mens C-niveauet havde fokus på det mundtlige, vil du her opleve, at fokus også rettes mod det skriftlige. Du vil derfor få træning i at formulere dig på skrift og i tale om forskellige emner. Du får også værktøjer til at komme i dybden med en tekst samt en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA. Ugentligt timetal: 5.

Engelsk B

Du udvikler dig sprogligt, både i tale og på skrift. Gennem træning i at tale og skrive på engelsk, bliver du bedre til at formulere dig generelt og om særlige, faglige emner. Du får også værktøjer til at komme i dybden med en tekst samt en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA. Ugentligt timetal: 7/8

Engelsk A

Du udvikler en solid fornemmelse for engelsk som globalt sprog. Du arbejder kritisk med litteraturanalyse og får kendskab til sprogets særlige historie, både grammatisk og stilistisk, gennem dit arbejde med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i den engelsksprogede verden. Ugentligt timetal: 5.

Erhvervsøkonomi C
Du lærer om virksomheders opbygning og vilkår. Undervisningen beskæftiger sig med både danske og internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed, og du får kendskab til bl.a. brancheanalyse og økonomi og lærer at diskutere og vurdere virksomheders strategiske muligheder. Ugentligt timetal: 6.

Filosofi C
Du arbejder i to til fem emneforløb med de filosofiske spørgsmål som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Du får bl.a. viden om teoretisk og praktisk filosofi og et overblik over filosofiens historie samt et indblik i hvordan filosofiske opfattelser indgår i de øvrige fag.
Ugentligt timetal: 3.

Fransk begynder B
Du lærer at deltage i samtale på et enkelt og sammenhængende fransk mundtligt og skriftligt om kendte og almene emner. Du får et grundlæggende ordforråd og lærer grundlæggende grammatik, udtale og intonation. Du møder talt og skrevet fransk og får viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i fransksprogede lande. Undervisningen munder ud i en mundtlig eksamen. Ugentligt timetal (1 år): 4. 

Fransk begynder A

Du skal deltage i samtale og diskussion på et nogenlunde flydende fransk, og du lærer at skrive og analysere franske tekster. Vi arbejder med sprogets opbygning og de grundlæggende elementer i grammatikken. Ved at arbejde med franske tekster og film får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold. Undervisningen munder ud i en skriftlig og mundtlig eksamen.

Fransk på A-niveau udbydes kun som nethold. Ugentligt timetal: 5.

Fysik C og B
I faget fysik opstiller vi simple modeller af fænomener, som vi kender fra hverdagen. Gennem et samspil af teorier og modeller prøver vi at forstå verden omkring os. Faget fysik understøttes af mange eksperimenter og diskussioner, som forbereder dig til en videregående udddannelse.

I fysik kommer vi blandt andet i på: fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede, energi, elektriske kredsløb, bølger, kvantefysik,bæredygtig udvikling i en global sammenhæng og it-værktøjer. Faget afsluttes meden todelt mundtlig prøve.

Ugentligt timetal: 3 og 5.

Geografi C

Du skal udføre enkelt geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede resultater. Du skal lære at bruge de faglige analyseværktøjer og relevant fagsprog og at sætte natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng.

Geografi C kan tages som enkeltfag eller som en del af den naturvidenskabelige faggruppe (kun 2-årig HF). Ugentligt timetal: 3.

Historie B
Du lærer om udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie og at arbejde analytisk/metodisk. Du får en forståelse for samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv og lærer at reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende – og at formidle din viden mundtligt og skriftligt.
Historie B kan tages som enkeltfag eller som en del af kultur- og samfundsfaggruppen. Ugentligt timetal: 6.

Idræt C

er et af de 7 "1. HF valgfag" du skal vælge imellem hvis du tager en toårig HF eller en hel HF på enkeltfag. Ugentligt timetal: 3.

Idræt B
Du får en alsidig undervisning og træning for at komme i god form og at lære udvalgte idrætsdiscipliner, såsom boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye sportsgrene. Du lærer at kombinere det praktiske med teoretisk viden om træning, livsstil, idrætsvaner og anatomi og fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv. Ugentligt timetal: 5.

Informatik C

I Informatik C lærer du om data, struktur, proces, model og interaktion i forbindelse med it-systemer, og du går både teoretisk og praktisk til værks. Du kommer fx til at designe, realisere og teste et it-system, og du lærer at redegøre for strukturer i programmeringssprog og modellere programmer.

 Informatik findes kun som fjernundervisning på HF-E-learning.

Kemi C

Introduktion til de mindste dele af de byggeklodser som danner den verden vi lever i. Atomets fascinerende verden beskriver hvordan stoffer reagerer med hinanden, og hvordan deres karakterer får betydning for hvorfor verden ser ud som den gør. Stoffet inkluderer syrer, baser, salte og det bearbejdes såvel teoretisk som eksperimentelt. Digitale værktøjer indgår som en integreret del af kemiundervisningen.

Kemi C kan tages som enkeltfag eller som en del af den naturvidenskabelige faggruppe  (findes kun på toårig HF) . Ugentligt timetal: 3.

Kemi B

Hvis du som 2-årig HF’er har gennemført NF (naturvidenskabelig faggruppe), tæller det bl.a. som Kemi C, så du er klar til Kemi B. Som enkeltfagskursist skal du have haft kemi C.

Med udgangspunkt i kemi C inddrages her også den tidsmæssige dimension af den kemiske reaktion, lige som forholdet mellem reaktanter og produkter. Der arbejdes både med organiske og uorganiske forbindelser, og i mindre udstrækning med bioorganiske stoffer som protein, fedt og kulhydrat. Desuden arbejdes med syrer, baser og pH.

Det eksperimentelle vil ofte danne basis for den teoretiske bearbejdelse af naturlovene. Ugentligt timetal: 5

Kultur- og samfundsfaggruppe C/B

Kultur og samfundsfaggruppen er et tværfagligt fag som giver dig en forståelse af væsentlige elementer og sammenhænge i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser. Du lærer fagenes metoder, fx at indsamle, analysere og forholde dig kritisk til forskellige materialer, og at formidle din viden mundtligt og skriftligt. Faggruppen er en kombination af historie B, religion C og samfundsfag C - se evt. beskrivelsen af de enkelte fag. Ugentligt timetal: 12.

Matematik C

Du udvikler en teoretisk viden om bestemte matematiske emner ved at arbejde med eksempler hentet fra dagligdagen eller fra andre fag. Du lærer både mundtlig og skriftlig fremstilling af matematik og får viden om nogle matematiske modeller, begreber og logiske ræsonnementer. Undervisningen omfatter bl.a. følgende emner: Ligningsløsning, funktioner (bl.a. lineære, eksponentielle og potensfunktioner), procent- og rentesregning, geometri, sandsynlighedsregning og statistik, og der arbejdes både i hånden og i et matematisk værktøjsprogram.

Ugentligt timetal: 6.

Matematik B
Du arbejder videre ud fra matematik C-niveau, og der arbejdes stadig med eksempler fra dagligdagen eller fra andre fag. Du arbejder videre med mundtlig og skriftlig matematik og får udbygget din viden om nogle matematiske modeller, begreber og logiske ræsonnementer. Som følge af det højere abstraktionsniveau er der lagt mere vægt på matematisk bevisførelse. I faget arbejder du videre med, og får uddybet, emnerne fra C-niveau, og du stifter bekendtskab med det nye emne differentialregning. Der arbejdes stadig både i hånden og i et matematisk værktøjsprogram.
Ugentligt timetal: 5.

Matematik A
Du lærer at håndtere formler og symbolsprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til en lang række matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode. Du lærer også om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. Ugentligt timetal: 10.

Mediefag C
Omdrejningspunktet er levende billeder både teoretisk og praktisk. Du lærer filmsprog og begreber. Du lærer at analysere film og tv-produktioner, og du lærer selv at lave en medieproduktion. Samspillet mellem teori og praktik er helt afgørende: Når du analyserer levende billeder, bliver du bedre til selv at arbejde kreativt, og når du laver film, bliver du en mere reflekteret seer. Mediefag C er et af de 7 "1. HF valgfag" du skal vælge imellem hvis du tager en toårig HF eller en hel HF på enkeltfag. Ugentligt timetal: 3.

Se video om Mediefag

Mediefag B

Er du vild med levende billeder? Vil du gerne blive klogere på hvordan man udtrykker sig selvstændigt og nuanceret i forskellige former for medieproduktion? Mediefag B er det højeste gymnasiale faglige niveau man kan vælge. Her fordyber vi os både teoretisk og praktisk på et mere avanceret niveau end det mere grundlæggende c-niveau. Teoretisk dykker vi ned i filmhistorien, vi undersøger centrale genrer, og arbejder med hvad der karakteriserer fakta, fiktion og blandingsformer. Du lærer forskellige analysemetoder og dramaturgiske modeller, samt en nuanceret anvendelse af filmsprogets terminologi og udtryksformer. I den praktiske del laver vi flere kortfilm hvor vi arbejder indgående med det filmiske udtryk og indhold med det formål at blive dygtige til at skabe filmiske fortællinger og dokumentere virkeligheden.

Musik C
På musik C skal vi synge og spille! Vi lærer at synge og spille instrumenter, og så lærer vi også den grundlæggende musikteori og musikhistorie. Hvad end du er begynder eller øvet, så er der udfordringer og spændende opgaver for dig på musik C. Vi skal også ud at høre en koncert, og så skal vi selv spille én for de andre kursister i slutningen af forløbet. Ugentligt timetal: 6 (et halvt år)

Musik B
På musik B arbejder vi videre med sang og sammenspil, ligesom vi bygger oven på den grundlæggende musikteori vi lærte på musik C. Der er plads til fordybelse og arbejde i dybden med musikken, både praktisk og teoretisk. Kom og vær med, hvis du har lyst til at blive en bedre musiker! Også på B skal vi både spille og høre koncerter.
Ugentligt timetal: 5 (et helt år)

Musik A
Du arbejder selvstændigt med musik og sang og lærer at tilrettelægge og deltage aktivt i musikalske forløb, både inden for klassisk og rytmisk musik. Du får undervisning i musiklære, hørelære, musikteori og musikhistorie. Du lærer at læse et partitur og at udarbejde nodebaseret skriftlig sats i overensstemmelse med de teoretiske principper. Ugentligt timetal: 10.

Naturvidenskabelig faggruppe/NF C
Sjældent kan naturfaglige problemstillinger løses og forklares ved hjælp af et enkelt fag. I NF (findes kun på toårig HF) arbejder fagene biologi, geografi og kemi sammen om at forklare aspekter af nogle af de mest presserende udfordringer samfundet står over for, bl.a. sundhed og miljø. Der arbejdes dels eksperimentelt og dels teoretisk. Ekskursioner falder naturligt inden for samarbejdet.
Faggruppen er en kombination af biologi C, geografi C og kemi C - se evt. beskrivelsen af de enkelte fag. Ugentligt timetal: 9.

Psykologi C

Du lærer at analysere og reflektere over psykologiske forhold og om hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Du får et bredt kendskab til fagets stofområder og centrale psykologiske teorier, bl.a. viden om menneskets udvikling, betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation. Ugentligt timetal: 3.

Psykologi B
Med udgangspunkt i C-niveauet udbygger du dit kendskab til fagets stofområder. Du lærer at forholde dig til psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden. Du lærer også at vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer og skal gennemføre mindre feltundersøgelser. Ugentligt timetal: 5.

Psykologi C-> B
Du lærer at analysere og reflektere over psykologiske forhold og om hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Du får et bredt kendskab til fagets stofområder og centrale psykologiske teorier, bl.a. viden om menneskets udvikling, betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation. Efterhånden udbygger du dit kendskab til fagets stofområder og lærer at forholde dig til psykologiske teorier og undersøgelser og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden. Ugentligt timetal: 3.

Religion C

Hvorfor tror mennesker på guder, ånder og andre ”overnaturlige” ting? Hvorfra kommer det onde? Hvad sker der når vi dør? Disse og mange andre spørgsmål er centrale i forskellige religiøse menneskers tro, som vi arbejder med. Du kommer til at arbejde med kristendom og islam samt mindst én anden større religion med global betydning, såsom hinduisme eller buddhisme, og derudover én religion, et emne eller livsanskuelse såsom Scientology, eskimoisk religion, asatro, religion og etik i det senmoderne samfund. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen i ét af emnerne fra undervisningen.
Religion C kan tages som enkeltfag eller som en del af kultur- og samfundsfaggruppen (kun 2-årig HF). Ugentligt timetal: 3.

Religion B

Religion B er for dig, som har taget religion på C-niveau, og gerne vil lære mere. Du vil få en mere detaljeret forståelse af både kristendommens og Islams historie. Du vil få indsigt i indiske religioner, og diskutere religionsfilosofi og etik. Du skal se nærmere på religionernes sociale og politiske dimensioner, og skal selv ud og lave empiriske undersøgelser og feltarbejde. Du vil få et klarere begreb om den moderne religionsvidenskabs forskellige discipliner og teorier og få lejlighed til at dykke dybere ned i et enkelt, religiøst eller religionsvidenskabeligt værk. Forløbet afsluttes med en projektrapport om et emne efter eget valg.
Ugentligt timetal: 5.

Samfundsfag C
Du får en teoretisk og metodisk baggrundsviden og lærer at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål fx sociale og kulturelle mønstre, politiske beslutningsprocesser eller prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet. Du lærer at formidle din viden i enkle modeller og at argumentere for dine egne synspunkter i en faglig dialog.
Samfundsfag C kan tages som enkeltfag eller som en del af kultur- og samfundsfaggruppen (kun 2-årig HF). Ugentligt timetal: 3.

Samfundsfag B
Hvis du har gennemført KS (kultur-og samfundsfaggruppen), tæller det bl.a. som Samfundsfag C, så du er klar til Samfundsfag B. Vi arbejder videre fra C-niveauet med samfundsmæssige problemstillinger og undersøger fx et politikområde, betydningen af EU og globale forhold eller samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande. Kerneområderne er sociologi, politik, økonomi og metode, og du lærer at formidle din viden mundtligt og skriftligt.
Ugentligt timetal: 5.

Spansk begynder 0 B

Du lærer at deltage i en samtale på et enkelt og sammenhængende mundtligt spansk. Du lærer grundlæggende udtale, ordforråd og grammatik samt at læse spanske tekster om kendte, aktuelle og almene emner fra den spansktalende verden.  Desuden får du gennem emnelæsning viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i spansksprogede områder. Du skal også skrive korte tekster på spansk om de læste emner.                                                                                                                                  Mundtlig eksamen. Ugentligt timetal: 8.

Spansk fortsætter B A
Spansk A læses som e-learning/Net-HF og indeholder i alt 8 moduler. Du kommer i dybden med ordforråd og grammatik og du læser, lytter eller ser spansksprogede tekster, som viser væsentlige aspekter af historie, kultur og æstetik, samfundsforhold placering i den globale verden. Du skal løse forskellige skriftlige øvelser, skrive kortere tekster på spansk samt indtale lydfiler om de studerede emner.
Mundtlig og skriftlig eksamen

Ugentligt timetal: 5/10

Tysk fortsætter C
Du lærer at samtale på et enkelt og sammenhængende tysk og at læse, analysere og fortolke tyske tekster. Vi arbejder med de grundlæggende regler for grammatik, og du skal skrive korte tekster på tysk om teksterne og andre kunstneriske udtryksformer. Du lærer også om aktuelle forhold i Tyskland og kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland efter 1945. Ugentligt timetal: 6.

Tysk fortsætter B
Du lærer at samtale og diskutere på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk og at skrive sproget og oversætte, analysere og fortolke nyere og ældre tekster. Du lærer at skrive tysk med et varieret ordforråd og grammatisk sikkerhed. Du får også viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i de tysktalende lande. Ugentligt timetal: 5.

Fagpakker består af to fag som du skal vælge hvis du vil have en hel HF-eksamen. Pakkerne giver dig et solidt fundament for at søge ind på videregående uddannelser. Der er to slags: Almindelige fagpakker, rettet mod uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler, og Udvidede fagpakker, rettet mod lange videregående uddannelser, fx på universitetet.

FAGPAKKE

Eksempler på fag *

Ex på uddannelser

Sundhed

Idræt B + Biologi B

Laborant, fysioterapeut, sygeplejerske

Uddannelse og læring

Psykologi C + Matematik B

Socialrådgiver, pædagog, lærer

Kunst og kultur

Samfundsfag B + Design B

E-designer, filmfotograf, kunsthåndværker

Sprog og kommunikation

Spansk B + Psykologi C

Fotograf, tegnsprogstolk, journalist

Naturvidenskab og teknologi

Matematik B + Fysik B

Bioanalytiker, procesteknolog, bygningskonstruktør

Samfundsfag og økonomi

Samfundsfag B + Matematik B

Markedsføringsøkonom, leisure manager, politibetjent

Din egen fagpakke

Fag 1 + fag 2

Jordemoder, skibsofficer, it-teknolog

UNI-fagpakke ”hum”

Engelsk A + Tysk B

Gymnasielærer, jurist

UNI-fagpakke ”nat”

Matematik A + Kemi B

Civilingeniør, produkt- & designpsykolog, læge

* Se de fag du kan vælge i boksen ovenfor.

"UNI-fagppakke" kan tages sammen med alm. fagpakke, enten samtidig eller som et ekstra semester efter din HF.