Kursistguide: studiemiljø

HF Ordensregler Efterslaegten

 

Sammen om et godt studiemiljø

Efterslægten er et godt sted at lære - og et godt sted at være. Tjek gode råd og regler på denne side.

Studieaktivitet er en forudsætning for at gennemføre en HF-uddannelse - og for at modtage SU.

At være studieaktiv vil sige:

* At du forbereder dig til undervisningen
* At du møder frem - rettidigt - til undervisning
* At du deltager aktivt i undervisningen, herunder virtuel undervisning, projektarbejde og ekskursioner
* At du medbringer og bruger ”on-line devices” efter lærerens anvisninger.
* At du efterlever de absolutte krav i ”Det visuelle årshjul” (gælder 1. HF)
* At du rettidigt afleverer selvstændigt udarbejdede skriftlige arbejder der opfylder de faglige krav
* At du bruger studiebogen aktivt (kun klasser og pakker)
* At du registrerer og følger evt. fravær i LUDUS Web
* At du deltager i prøveeksamen og eksamen


Sådan registrerer vi din studieaktivitet

* Dit fremmøde bliver registreret i LUDUS Web
* Vi registrerer når du har afleveret skriftligt arbejde
* Når du har udfyldt din studiebog (gælder klasser og pakker)
* Når du har deltaget i virtuel undervisning
* Når du deltager i prøveeksamen og eksamen

Hvordan evaluerer Efterslægten studieaktivitet?

* HF-2/Klassekursister: Ledelsen, studievejleder og klasseteam mødes fire gange årligt og evaluerer samlet din studieaktivitet. Ledelsen beslutter advarsler, udmeldelser, indstilling til eksamen, oprykning og SU-status.

* HF-E kursister: Ledelsen ”hører” to gange pr. semester dine faglærere angående din studieaktivitet. På baggrund af denne høring træffer ledelsen beslutning om advarsler, udmeldelser og SU-status.


Hvordan skal du dokumentere fravær?

* Du skal redegøre for alt fravær i LUDUS Web, også almindelige fraværsperioder (influenza, lægebesøg og lign.).
* Du skal dokumentere længerevarende fraværsperioder (en uge eller mere) med lægeerklæring eller anden dokumentation, som afleveres på Efterslægtens kontor (du betaler selv for lægeerklæringen).
* Du skal have en e-boks. Her modtager du meddelelser (fx advarsler) fra Efterslægten..

Hvad sker der ved manglende studieaktivitet?

Manglende studieaktivitet har en af følgende konsekvenser – normalt efter forudgående advarsel:

* Tab af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag
* Tab af retten til oprykning til næste klasse (ved gennemsnit på mindre end 02 og manglende udbytte af undervisningen generelt)
* Tab af retten til SU
* Udmeldelse af Efterslægten

På Efterslægten bidrager alle til et konstruktivt og humørfyldt arbejdsmiljø ved at anerkende hinandens ligeværd og udvise respekt og tillid i det daglige samarbejde.

Det betyder at vi på Efterslægten

* Overholder Efterslægtens retningslinjer for ”God klasserums- og læringskultur”

og desuden at vi:

* Rydder op efter os
* Efterlever Efterslægtens ryge-, alkohol- og rusmiddelpolitik
* Følger de regler og anvisninger som fremgår af Kursistkalenderen og hfc.dk
* Benytter Efterslægtens computere til (studie-)fagligt arbejde
* Holder os orienteret på LUDUS Web dagligt.

Hvad sker der hvis du ikke overholder ordensreglerne?

Du får en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde kan næste skridt blive at du bliver udmeldt af Efterslægten

A, B, C, D, E, F, GH, I, K, L, M, NO, P, R, S, T, UV

 

ADRESSEÆNDRING

Fortæl meget gerne selv *kontoret hvis du flytter. Men ellers benytter vi den adresse du har anmeldt til Folkeregistret, og opdaterer med jævne mellemrum. Hvis du ønsker vi skal bruge andre oplysninger end Folkeregistrets, skal du henvende dig på kontoret. Det er dig der er ansvarlig for at vi har alle korrekte oplysninger. Du skal selv tjekke og evt. rette mobilnummer og mailadresse i *LUDUS Web.

AFLYSNINGER/OMLAGT UNDERVISNING

fremgår af dit skema i *LUDUS Web.

ALARM

Orientér dig allerede nu på opslagene i de enkelte lokaler. Ved brand el.lign. ringer klokken med korte intervaller over lang tid, og der bliver brugt alarmmegafoner på gangene. I aulaen (inkl. lokale 6), *Nobis, *villaen og studiesalsfløjen alarmeres der med talevarsling: Følg instrukserne i højttaleren. Læreren samler kursisterne og giver instrukser om evakueringen som du skal følge. Gå sammen med læreren til nærmeste trappe/udgang og ud til samlingspladsen (vent til andre fra etagerne ovenover har passeret). Hold sikkerhedsafstand til bygningerne, og bliv sammen som gruppe så læreren kan tælle jer.

Er du i et lokale uden lærer, skal du straks begive dig til nærmeste udgang og forlade bygningen efter samme færdselsregler.

Kursets ledelse og skolebetjenten leder evakueringen og giver på samlingspladsen information om evakueringens videre forløb. Du må ikke forlade samlingspladsen eller gå ind i bygningen før ledelsen har givet tilladelse. Mindst en gang om året afholder vi en brandøvelse hvor kursister og lærere træner i at evakuere bygningen.

ALKOHOL

Se *Rygning, alkohol og rusmidler.

ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED

Kursisterne har egne undervisningsmiljørepræsentanter som varetager dit fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt dine sikkerhedsmæssige interesser. Kursister, lærere og ledelse samarbejder om undervisningsmiljøet.

Du kan få indflydelse på arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde på Efterslægten ved at henvende dig til din undervisningsmiljørepræsentant via *kursistrådet. Din egen sikkerhed varetager du bedst ved at sætte dig ind i sikkerhedsbestemmelser og påbud på Efterslægten.

Se *Alarm, *Forsikring og *Rygning, alkohol og rusmidler.

BESTYRELSEN

Efterslægten er en selvejende institution under staten, ledet af en bestyrelse der har overordnet ansvar for institutionens drift og virksomhed – bl.a. udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet, forvaltning af vores midler, godkendelse af budget og regnskab, og at ansætte og afskedige rektor. Se bestyrelsens sammensætning og referater på hfc.dk.

BIBLIOTEKET I STUDIESALEN

Biblioteket i *studiesalen er åbent i hele undervisningstiden. Du kan låne bøger når Lisa, vores bibliotekar, er til stede. Se træffetider på opslagstavlen og på Efterslægtens hjemmeside. Du kan forny dine lån på bibliotekets hjemmeside.

I biblioteket kan du sidde og arbejde – alene eller i gruppe. Du kan læse aviser og bruge computere og opslagsbøger. Mobilbrug og spisning er forbudt i studiesalen – af hensyn til dine medkursister. Få hjælp af Lisa til at skaffe relevante artikler, bøger og tv-udsendelser til dine opgaver og projekter. Kom i god tid, ofte skal materialer skaffes fra andre biblioteker, så gerne 1–2 måneder før du skal aflevere opgaven. Få også hjælp til at lave bedre søgninger på nettet. 1. og 2. HF får undervisning i informationssøgning, men du kan også selv aftale tid med Lisa om hjælp til informationssøgning. HF-E’ere kan lave aftale med Lisa individuelt eller holdvis. Send en mail til bibliotek@hfc.dk hvis du vil have hjælp til informationssøgning.

BOGDEPOTET

De bøger du skal bruge i undervisningen, låner du via din faglærer. Du skal kvittere for modtagelsen. Hvis du skylder bøger til skolen, skal du selv henvende dig i skolens bogdepot for at låne bøger. Det gratis boglån omfatter ikke ordbøger og lommeregnere. Når du er færdig med eksamen i et fag, skal du aflevere de lånte bøger og får en kvittering. Aflevering foregår i bogafleveringsautomaten ved Bogdepotet i kælderen. Beskadigede, bortkomne og ikke afleverede bøger skal erstattes. Hvis du glemmer at aflevere dine bøger, vil du modtage en rykker og siden en regning med rykkergebyr. Enkeltfagskursister kan hente *studiekort i Bogdepotet.

Se også *Kopiprintere.

BRAND

Se *Alarm.

BROBYGNING

Har du en kammerat der drømmer om at gå på Efterslægten? Du er altid velkommen til at have en gæst med til undervisningen. Tilmelding på hfc.dk under den røde rubrik ”Besøg Efterslægten” til en aftale om besøg på Efterslægten.

BYOD

Bring Your Own Device betyder at vi forventer at alle nye kursister medbringer en bærbar computer med Windows 7 eller Mac OSX 10.10 eller nyere.

Læs om systemkrav mm. på hfc.dk.


COFU: CAFÉ- OG FESTUDVALGET

COFU er Efterslægtens café- og festudvalg og består af 10–15 kursister. Med hjælp fra nogle lærere i *kursistteamet afholder COFU ca. én gang om måneden fredagscafé samt fester i løbet af året. Til fredagscaféerne kan du også høre kursister spille livemusik eller være med i årets fodboldturnering.

COFU vil gerne have både kursister fra 1. og 2. årgang samt fra pakker og enkeltfag, så du er meget velkommen til at henvende dig hvis du har lyst til at være med. Skriv i så fald en mail til Michael: mp@hfc.dk.


DAGPENGE

Som modtager af dagpenge må du gå på HF maks. 19 timer om ugen. Hvis dine forhold ændrer sig undervejs, er det altid en god idé at tale med A-kassen (i forbindelse med en individuel handlingsplan).

DELTAGERBETALING

HF-2-klasserne er gratis. HF-enkeltfag er billig, 550 eller 1400 kr. pr. fag. Der er dog fuld deltagerbetaling hvis du i forvejen har en videregående uddannelse – se hfc.dk. Hvis fagene indgår i en hel HF-eksamen eller pakke, kan du i nogle tilfælde få refunderet deltagerbetalingen (gem kvitteringerne) primo februar, hhv. primo september.

DEMOKRATI PÅ EFTERSLÆGTEN

Se *Kursistråd, *Kursistteam.

DIMISSION

Se *Translokation.

DISPENSATIONER OG STØTTEMULIGHEDER

Hvis du har specifikke vanskeligheder med at leve op til bekendtgørelsens krav (fx et handicap), har du mulighed for at søge dispensation fra gældende eksamensregler. Det kan dreje sig om tilladelse til særlige hjælpemidler til mundtlig eksamen eller til forlænget forberedelsestid.

Hvis du vil søge dispensation, skal du henvende dig til studievejlederen senest 15/9 (vintereksamen) eller 1/2 (sommereksamen). Studievejlederen vil så vejlede dig om det videre forløb. Det er rektor der skal bevillige dispensationen.

Hvis du har et dokumenteret fysisk eller psykisk handicap, er der mulighed for at søge støttetimer via *SPS-systemet. Hvis du har dokumentation på ordblindhed eller lignende, er der mulighed for at ansøge om en særlig it-rygsæk via SPS.

Se også *Ordblind, eller henvend dig til *studievejledningen hvis du ønsker at høre mere om dette.

E-BOKS

Det er et krav at du kan modtage digital post fra det offentlige. Dette gælder også post fra Efterslægten (fx advarsler og varsler om SU-stop) og fx fra *SU. Vi anbefaler, at du indstiller din e-boks til at sende dig en SMS når der er nyt. Hvis du ikke allerede har oprettet din e-boks, skal du gøre det snarest. Du skal selv tjekke og evt. rette mobilnummer og mail-adresse i *LUDUS Web.

EFTERSLÆGTEN

Vores officielle navn siden 1991 er ”HF-Centret Efterslægten”. Institutionen har rødder helt tilbage til 1786, hvor ”Efterslægtselskabet” grundlagde en skole for borgerskabets sønner. Skolen flyttede fra den indre by, via Frederiksberg, og endelig i 1940 til de nuværende bygninger.

Hvis du vil læse mere om skolens lange og spændende historie, kan du købe historiebogen om Efterslægten i *bogdepotet.

Efterslægten er rammen om alle slags HF-undervisning. Her kan du gå til stort set alle fag, på flere niveauer, om dagen og om aftenen eller på nettet (*HF E-learning). Undervisningen er organiseret med faste skemaer eller som enkeltfagsundervisning. Tilsammen er der over 1500 kursister på Efterslægten.

EKSAMEN

Når du følger undervisningen i et fag, er du automatisk tilmeldt eksamen – en forudsætning for at få *SU.

Se også *Omgænger/Oprykning, *Selvstudium.

Se datoerne for skriftlig og mundtlig eksamen her i kalenderen.

Se også *Prøveeksamen og *Eksamens- og præstationsangst.

Dine lærere skal orientere om regler og praktiske forhold ved mundtlig og skriftlig eksamen (forberedelsestid, hjælpemidler, netadgang osv.). Desuden får du en skriftlig orientering om regler ved eksamen. Ansvaret for at overholde reglerne er dit.

For at bestå eksamen skal du have et vægtet karaktergennemsnit på mindst 02 (se *Karakterer). Det kan være vanskeligt at udregne gennemsnit. Kontakt en *uddannelseschef hvis du er i tvivl om du vil bestå.

EKSAMENSBEVIS

HF-E’ere: Husk at bestille bevis for hel HF-eksamen på *kontoret senest 1/2 2019 (27. november 2018).

Se også *Prøvebevis for enkeltfag.

HF-E’ere bestemmer selv hvornår de ønsker at ”lukke” deres eksamen. Kontakt en *studievejleder senest 1/2 år inden du skal afslutte eksamen så I sammen kan sikre at alle betingelser er opfyldt.

Eksamensbeviser udleveres ved translokationen for HF-E-kursister 27/6 eller på kontoret tirsdag 3/7 (sommerferielukket fra 5/7 kl. 12). HF-2’ere (klasserne) lukker deres eksamen når forløbet er gennemført, og får udleveret eksamensbevis ved translokationen 30/6.

EKSAMENSPROJEKT

Enkeltfagskursister der er startet august 2017 eller senere, skal lave eksamensprojekt.

Enkeltfagskursister der er optaget tidligere, skal kun lave eksamensprojekt hvis de hverken har haft den naturvidenskabelige faggruppe (”NF”) eller den kultur- og samfundsvidenskabelige faggruppe (”KS”). Eksamensprojektet laves i påskeferien (tilmelding senest 1. februar) eller i efterårsferien (tilmelding senest 15. september. Eksamensprojektet afsluttes med en mundtlig eksamen.

EKSAMENS-/PRÆSTATIONSANGST

Hvis du døjer med ikke at kunne præstere efter indsats og evner pga. eksamens- eller præstationsangst, har vi forskellige tilbud der kan hjælpe dig med at takle angsten og bemestre eksamen. Henvend dig i god tid til din studievejler.

EVALUERING

Undervisningen er tilrettelagt så der integreret i alle fag sker løbende faglig evaluering. Du kan herigennem følge med i dit faglige niveau, og hvordan du bedst tilegner dig fagets faglige mål.

I oktober og marts får du en skriftlig faglig evaluering i alle fag. Denne sendes til din e-boks. Din klasseteamlærer vil i forlængelse af denne evaluering gennemføre evalueringssamtaler. Samtalerne har fokus på hvordan du får det bedste udbytte af undervisningen.

Se også *Klasseteamlærer.


FACEBOOK MM.
Det er en selvfølge at du bruger din undervisningstid aktivt på undervisningen og ikke på sociale medier, mail mm.

FAGPAKKE

Ud over de obligatoriske fag skal du på andet år af en toårig HF vælge valgfag og en ”fagpakke”. Fagpakken skal give dig et solidt fundament for at søge ind på videregående uddannelser. Der er to slags: almindelig fagpakke, rettet mod korte og mellemlange videregående uddannelser (fx på erhvervsakademier og professionshøjskoler), og *udvidet fagpakke, rettet mod lange videregående uddannelser (CBS, universitet mm.) I januar–februar introduceres du til valg af fagpakke – se kalenderen.

FODBOLDTURNERING

Hvert år afholder *kursistteamet en fodboldturnering som alle klasser, hold og pakker kan deltage i. Kampene bliver afviklet i forbindelse med fredagscaféer.

Hold øje med nyheder på LUDUS Web og opslag, og tilmeld din klasse til mp@hfc.dk.

FORDYBELSESTID

Fordybelsestid er den tid du skal bruge på arbejdet med selvstændigt skriftligt arbejde. Den samlede fordybelsestid på en toårig HF er mindst 300 timer (+ 100 på *udvidet fagpakke). Når du får en skriftlig opgave, meddeler læreren dig hvor lang fordybelsestiden er for opgaven. Fordybelsestiden for godkendte skriftlige opgaver indgår i vurderingen af din *studieaktivitet.

FORSIKRING

Som kursist er du kun dækket af dine egne forsikringer (fx familieforsikring) – Efterslægten har ikke noget ansvar. Værdigenstande du har med, har du med på eget ansvar, også fx ved omklædning i idræt. Dog er du dækket af arbejdsskadeforsikringen hvis du kommer ud for et uheld under en øvelse i fx kemi el. fysik.

Se også *Arbejdsmiljø og sikkerhed.

FOTOKOPIERING

Se *Kopiprintere.

FRAVÆR/FREMMØDE

Dine lærere registrerer dit fremmøde i *LUDUS Web.

Her kan du og dine lærere løbende følge dit fravær i alle fag, og her skal du anføre årsagerne til dit fravær. Længere fraværsperioder skal dokumenteres med lægeerklæring el.lign. – kontakt en studievejleder.

HF-E: Bemærk at fravær i en hel måned fører til udmeldelse.

Se også *Studieaktivitet.

FRIVILLIGE AKTIVITETER

Efterslægten byder på forskellige frivillige aktiviteter. Hold øje med nyheder i LUDUS Web og opslag i løbet af året.

Se også *Kursistrådet.

FRYSER DU?

– eller mangler der noget i vores bygninger, er rengøringen svigtet, eller...

Kontakt *skolebetjenten – evt, e-mail: nm@hfc.dk.

FÆLLESTIMER

er en del af undervisningen. Der er mødepligt for HF-2-klasserne; HE-E hold deltager efter aftale mellem lærer og hold. Det er en selvfølge at alle deltagere i fællesarrangementer udviser respektfuld adfærd over for optrædende og andre. Se de enkelte arrangementer i kalenderen.

FÆLLESUDVALGET

diskuterer alle forhold på Efterslægten og planlægger fællestimer og andre aktiviteter af kulturel, sportslig eller social art. Udvalget består af kursister, lærere og rektor. Kontakt fællesudvalget gennem *kursistrådet.

GALLAFEST

Gallaudvalget, som består af lærere og kursister, arrangerer årets gallafest d. 16. maj 2019. Gallafesten er for alle Efterslægtens kursister.

GLEMTE SAGER

På *kontoret kan du aflevere evt. fundne sager. Hvis du har mistet noget: Spørg kontoret, hos *skolebetjenten eller kig i ”glemmekassen” i kælderen.

HF

Højere Forberedelseseksamen er en almendannende, studieforberedende og adgangsgivende eksamen. Undervisningen kan følges på flere forskellige måder. HF-2’ere går i en klasse med et fast skema med valgfag og fagpakker, kursister på *pakkerne følger sammen en række fag, men du kan også sammensætte en hel HF-eksamen af enkeltfag (*HF-E), evt. som *HF E-learning, over et antal år. Desuden omfatter HF-eksamen den *Større Skriftlige Opgave. Hvis du er i tvivl om du har fag nok til en hel HF, så tal med en *studievejleder.

 

HF-C

Efterslægten, HF-Centret i Storkøbenhavn forkortes ofte ’HF-C’ – fx på vores hjemmeside hfc.dk.

 

HF-2

står for toårig HF, ofte omtalt som ’klasserne’. I år begynder 11 klasser på 1. HF, 10 klasser fortsætter på 2. HF. På HF-2 har du et fast skema sammen med din klasse, på valgfagene kan du møde både kursister fra klasserne og fra HF-E.

 

HF-E

står for enkeltfag: kursister som tager et eller flere fag ad gangen. Nogle skal kun bruge få fag, fx for at søge en videregående uddannelse, andre følger en *HF-E pakke, og atter andre sammensætter en hel HF-eksamen over flere år. HF-E’erne har plads i ”kursistrådet ligesom kursister fra klasserne.

HF E-LEARNING

Efterslægten tilbyder også HF-fag på nettet, dvs. undervisning når det passer dig. Undervisningen er virtuel og foregår på Efterslægtens kommunikationsplatform *OneNote. Her har hvert HF E-learning-fag sit eget virtuelle rum med undervisningsmateriale. Opgaverne afleveres og kommenteres i *LUDUS Web. Kommunikation med din lærer foregår mest virtuelt, men du kan aftale at mødes med læreren. E-learning-kursister har også adgang til Efterslægtens *studiesal. Se mere på hfc.dk, eller kontakt *studievejledningen.

HF-E PAKKER

Politipakken og Pædagogpakken er etårige uddannelsesforløb med flere fag som samlet forbereder kursisterne fx til politiskolen eller pædagog-/læreruddannelsen. For kursister der følger pakkerne, gælder samme regler som for klassekursister (HF-2).

Se fx *Studiebog, *Studieaktivitet.

HISTORIEOPGAVEN

I historie skal du skrive en historieopgave i 2. semester. Som optakt til denne gennemføres et tværfagligt forløb i dansk og historie om et fælles emne, som har fokus på tekstlæsning, metode og skriftlig formidling.


IDRÆT

Idræt er et 1. HF-valgfag på linje med de *kunstneriske fag. Ved begyndelsen af undervisningen i idræt får du arket ”Velkommen til idræt”, som præsenterer rammerne for idrætsundervisningen på Efterslægten. I Efterslægtens idrætshus NOBIS tilbyder vi frivillig idræt i udvalgte spisepauser og arrangerer desuden interne eller eksterne turneringer i forskellige sportsgrene.

I foråret tilbyder idrætslærerne et kursus i at danse lancier.

Du har mulighed for at låne fitnessrummet I NOBIS. Skriv dig ind i ”Skranken” på kontoret. Her kan du også, mod depositum, låne bolde mm. til at spille med i pauserne, både udendørs og i NOBIS.

INFORMATION

Tjek *LUDUS Web og de elektroniske infotavler ved indgangene hver dag. Her finder du vigtige, aktuelle meddelelser, aflysninger, lokaleændringer mm. Hold dig orienteret på *LUDUS Web mindst én gang om dagen. Dit skema finder du i LUDUS Web.

IT

I *studiesalen og enkelte andre steder er der computere som du frit kan benytte – dog ikke i eksamenstiden. Efterslægtens computere er til (studie-)fagligt arbejde. Det er strengt forbudt at benytte egne programmer eller downloade programmer på Efterslægtens maskiner, bl.a. på grund af faren for virus. Det trådløse netværk HFC-Portal dækker hele skolen. Brug dit ”piftede” UNI-Login (se *login).

Hermed accepterer du

1)               at du skal have et aktivt antivirusprogram på din pc,

2)               at du kun bruger skolens net til formål der vedrører Efterslægten,

3)               at skolen registrerer informationer om hvad du foretager dig på nettet, og

4)               at du har ansvaret for evt. misbrug af din pc eller dit login.

Ved tekniske problemer kan du få hjælp på it-kontoret ved mellemtrappen på 1. sal – eller skriv til no@hfc.dk.

KANTINEN
I kælderetagen finder du kantinen. Nicole og det øvrige personale satser på kvalitet til en rimelig pris. Udbuddet omfatter også vegetarretter og halalslagtet kød. Du kan få brugerindflydelse gennem kantineudvalget, som består af to kursistrepræsentanter, to lærerrepræsentanter og rektor.

Kantinen er åben mandag kl. 7:30–17, tirsdag–fredag kl. 7:30–15.

KARAKTERER

Du får først karakterer når du afslutter et fag med eksamen. Du får altså hverken karakterbog eller årskarakterer. Men du skal løbende arbejde med at evaluere dig selv og undervisningen – bl.a. i din *studiebog sammen med din klasseteamlærer og dine øvrige lærere. Se også *Evaluering.

Du får karakterer efter 7-trinsskalaen.

Se forklaringer på den enkelte karakterer på hfc.dk.

KLAGER

Hvis du ønsker at klage, fx over eksamen, skal du altid først henvende dig til en *uddannelseschef eller *rektor. Vær opmærksom på de korte frister: to uger fra du har fået en karakter. Klager skal altid afleveres skriftligt til rektor med konkret begrundelse for klagen. Øvrige klager mm. kan du rette til *kursistrådet.

KLASSETEAMLÆRER

Kursister på HF-2 og *pakkerne har en klasseteamlærer som er din kontaktlærer. Klasseteamlæreren hjælper dig med at udvikle dine studieevner, holde det faglige fokus og dermed gennemføre læreprocessen frem til den afsluttende eksamen.

Du kommunikerer med din klasseteamlærer (bl.a. via *studiebogen og evalueringssamtaler) om dine faglige ambitioner, dine mål og dine studiemæssigt stærke og svage sider.

KONTORET

På kontoret arbejder vores sekretærer, Annette, Asbjørn, Louise, Merete, Nete og Samira. Deres opgave er at administrere Efterslægten. Du kan på kontoret aftale møde med *rektor og foretage forskellige tilmeldinger. Ellers er det *studievejlederne som tager sig af spørgsmål fra kursister

Kontoret er åbent mandag fra kl. 8:00–18:30, tirsdag–fredag fra kl. 8:00–14:00.

Kontoret holder sommerferielukket fra 4. juli kl. 12.

KOPIPRINTERE

Du kan udskrive, fotokopiere og skanne på 10 kopiprintere rundt omkring på Efterslægten. Kopi og print koster 35 øre i sort/hvid og 70 øre i farver pr. A4-side – men du tildeles 100 kr. ved skoleårets start svarende til 285 sort/hvid-sider.

Du printer ved at uploade din PDF- eller Word-fil på siden print.hfc.dk.

KS: KULTUR- OG SAMFUNDSFAGSGRUPPEN

Den tværfaglige kultur- og samfundsfagsgruppe består af fagene historie B, samfundsfag C og religion C. Det er kun kursister der er optaget på HF-2, der kan tage gruppen, og undervisningen løber fra første semester i 1. HF til og med tredje semester midt i 2. HF.

Undervisningen er bygget op således at der både gennemgås flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger. Eksamen er en kombination af en flerfaglig eksamen og en særfaglig eksamen i et af fagene.

Hvis du er enkeltfagskursist skal du tage fagene samfundsfag C, religion C og historie B enkeltvis.

KUNSTNERISKE FAG (OG IDRÆT)

I første HF har du (mindst) ét valgfag. Her vælger du mellem billedkunst, dans, design og arkitektur, drama, idræt, mediefag og musik.

KURSISTADMINISTRATION

Kursistadministrator Henrik E. Hansen og uddannelseschef Ole Sylvest er ansvarlige for at følge kursisternes *studieaktivitet i forhold til skolens studie- og ordensregler. Hvis du ikke er studieaktiv, afgør kursistadministrationen hvilke konsekvenser det skal have. Kursisternes studieaktivitet bliver løbende vurderet i samarbejde med lærere og studievejledere. Hvis du har spørgsmål ang. din studieaktivitet, kan du rette dem til studievejlederne eller kursistadministrationen.

KURSISTAMBASSADØR

Efterslægten har et korps af kursistambassadører der repræsenterer de forskellige 2-årige klasser på Efterslægten. Ambassadørerne er uddannet til at formidle fortællinger om alt det spændende der sker på Efterslægten. Det gør de på de sociale medier, og de tager også imod gæster i klasserne. Lærerkontakt: Christiane Ottosen eller Kirsten-Anne Hoffmann.

KURSISTRÅD

Bliv en aktiv del af demokratiet på Efterslægten. Vi arbejder løbende på at udvikle demokratiet på Efterslægten. Derfor lægger vi vægt på at kursister indgår i arbejdet med kursistråd, med forskellige udvalg og i den daglige undervisning.

Kursistrådet er bl.a. repræsenteret i *bestyrelsen, samarbejdsudvalget, *fællesudvalget, kantineudvalget, undervisningsmiljøudvalget og gallafestudvalget.

Skriv til kursistrådet på kursist@hfc.dk.

KURSISTTEAM

Kursistteamet er et hold af lærere der sammen med skolens kursister arbejder for at skabe et godt miljø på skolen. Det gør vi ved at skabe forbindelse mellem kursistrådet og skolens ledelse, ved at hjælpe *COFU med at afholde fester og fredagscaféer, afholde fællessamlinger og meget andet. Hvis du har forslag til forbedringer af skolens miljø, eller hvis du vil deltage i COFU eller Kursistrådet, kan du henvende dig til pædagogisk leder Michael Krarup på mp@hfc.dk.

KURSISTTUTORER

1. HF-klasser har ”kursisttutorer”. Kursisttutorernes opgave er at introducere jer til HF-studiet, og I kan spørge dem om alt vedrørende Efterslægten. Kursisttutorerne deltager desuden i nogle af introarrangementerne og besøger pakkerne i introperioden.

 

LEKTIECAFÉ

Se *Studiesalen.

LOGIN

Du har omkring skolestart modtaget en mail fra no@hfc.dk med emnet ”Dine login på Efterslægten”, som indeholder links og dine login til alle vores systemer. Kort fortalt: Du kommer på LUDUS Web via linket øverst på vores hjemmeside, hfc.dk, med brugernavnet hfc efterfulgt af dit kursistnummer, og din fødselsdag som adgangskode. Til alle øvrige systemer, fx*LUDUS Web, skal du bruge UNI-Login, men du skal første ”pifte” det; se førnævnte mail.

LOKALER

−                Lokalenumre under 10 ligger i kælderniveau:

                  Lokale 1–5 under aulaen, dog er lokale 6 oppe på scenen i aulaen, lokale 7 og 8 ligger i niveauet under studiesalen.

−                Lokale 13–14 er på 1. sal i hovedbygningen.

−                Lokale 15–16 ligger ved Studiesalen.

–                Lokale 17–18 ligger oven på lok. 15 og 16.

–                Lokale 20–29 ligger på 2. sal i hovedbygningen.

–                Lokale 31–37 ligger på 3. sal i hovedbygningen.

–                Lokale V:1 og V:2 er i ”Villaen”. Her har også skolebetjentene og rengøringspersonalet kontor og opholdsrum i kælderen.

–                N:1–N:4 er i NOBIS: Efterslægtens Idrætshus. N 1: Hallen, N 2: Teorilokalet, N 3: Dansesalen, N 4: Fitnessrummet.

LUDUS WEB

Find LUDUS Web via hfc.dk. Her ser du skema, lektier, registrering af fremmøde og skriftlige afleveringer, og her kan du kommentere evt.*fravær. Efter eksamen kan du se dine karakterer på LUDUS Web. Tjek i LUDUS Web at du står opført med korrekt mobilnummer og mailadresse.

Se også *Login og vejledning på indersiden af kalenderens omslag.

LÆREPLAN

For hvert fag findes en læreplan med de faglige mål, fagets stof, prøveformer osv. Lærerne henviser til, udleverer eller gennemgår læreplanen ved undervisningens begyndelse.

LÆSE- OG SKRIVEVEJLEDNING

Skolen har to læse-skrive-vejledere, der kan hjælpe hvis du synes du læser langsomt, har svært ved at huske det du har læst, ofte går i stå i læsningen – eller hvis du har brug for strategier til at blive bedre til at skrive; både kortere tekster og større opgaver. Læse-skrive-vejlederne tilbyder ekstra timer som hjælp til at blive skarpere og hurtigere til at læse, stave og skrive. Vi træffes i studiesalen hver uge, og du kan også kontakte os pr. mail: Flemming Juhl: fj@hfc.dk og Line V. Frederiksen: fr@hfc.dk.

Se også *Ordblind.

MERIT

Hvis du har en karakter fra en anden gymnasial uddannelse for et fag som du ønsker skal indgå i dit hele HF-eksamensbevis, skal du kontakte en studievejleder snarest. Ansøgning på skemaet ”Meddelelse om merit” senest 1/2 2019.

MOBILTELEFON

På Efterslægten er det en selvfølge at mobiltelefoner er i tasken/lydløse i undervisningen, på biblioteket, i studiesalen, ved fællesarrangementer eller andre steder hvor de kan være til gene for andre. Husk at skrive dit mobilnummer ind i *LUDUS Web. Til eksamen må du ikke medbringe telefon.

MUSIK

Kursister kan booke og spille i vores øvelokaler over musiklokalet. Der er guitar, bas, trommesæt, klaver/keyboard og mikrofoner. Du bliver oprettet som bruger ved at kontakte en musiklærer. Du kan også deltage i kor og frivillig musik, hvad enten du går på et musikhold eller ej.

MØDEPLIGT

Du har mødepligt på HF. Læs afsnittet om *studieaktivitet. Fravær på HF-E i en hel måned fører til udmeldelse.

Se *Fravær, *Studieaktivitet.


NATURVIDENSKABELIGE EFTERMIDDAGE

Styrk din faglighed og dit talent I uge 36–40 (se opslag) hvor to lærere tilbyder naturvidenskabelige eftermiddage for kursister med flair for eksperimentelt arbejde og ønske om fordybelse i de naturvidenskabelige fag.

NETPRØVER

Netprøver.dk er Undervisningsministeriets digitale eksamensplatform som vi bruger til skriftlige eksamener. Din lærer vil informere dig om hvordan din eksamen vil blive afviklet. Henvend dig gerne til pædagogisk leder Michael Krarup på mp@hfc.dk med spørgsmål til Netprøver.dk og skriftlig eksamen.

NF: NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE

Den tværfaglige naturvidenskabelige faggruppe i 1. HF består af fagene: biologi, geografi og kemi på C-niveau.

I løbet af året skal du udføre eksperimentelt arbejde og aflevere skriftlige opgaver.

Evalueringen sker på baggrund af to prøver (se kalenderen). Én på baggrund af et afsluttende skriftligt, tværfagligt produkt – ”ASP” – samt én enkeltfaglig prøve i ét af de tre fag. Hvis du er enkeltfagskursist, skal du tage fagene biologi, geografi og kemi hver for sig.

OPRYKNING/OMGÆNGER

For at få ret til at rykke op i 2. HF skal du bestå 1. HF med mindst 2,0 i karaktergennemsnit (1. HF-valgfag,*NF, og matematik). Hvis rektor pga. en samlet vurdering af dit eksamensresultat og din *studieaktivitet, herunder arbejdet med *historieopgaven, nægter dig oprykning fra 1. til 2. HF, kan du evt. få tilladelse til at gå et klassetrin om.

ORDBLIND

Har du problemer med at læse og skrive, så er der hjælp at hente hos skolens læse-skrive-vejledere. De kan teste dig for om du er ordblind, og de kan give dig vejledning i gode læse- og skrivestrategier. Har du tidligere i dit skoleforløb fået særlig undervisning i dansk, bør du altid kontakte læse-skrive-vejlederne.

Du kan træffe skolens læse-skrive-vejledere – de er dansklærere – i studiesalen, hvor de har faste ugentlige træffetider alle dage. Du kan også sende dem en mail: fr@hfc.dk eller fj@hfc.dk.

Eller sig til din lærer at du gerne vil testes.

Hvis du er ordblind, får du adgang til særligt gode læse- og skriveprogrammer til din computer. Som ordblind er man berettiget til ekstra forberedelsestid til alle eksaminer. Det kommer ikke til at stå på dit eksamensbevis at du er ordblind.

Der er ansøgningsfrist for at få dispensation til eksamen – se kalenderen, og kontakt evt. studievejleder i god tid inden.


PARKERING

Parkér din cykel eller knallert – på eget ansvar – i de overdækkede stativer i cykelgården eller ved de øvrige indgange.

Parkering af biler på pladsen foran Efterslægten er forbeholdt personalet.

PRINT

Se *Kopiprintere.

PRØVEBEVIS FOR ENKELTFAG

Prøvebevis for enkelte fageksamener kan bestilles på *kontoret..

Se også *Eksamensbevis.

PRØVEEKSAMEN

Der er skriftlig prøveeksamen i matematik C for 1. HF, pakker og enkeltfag og matematik B for 2. HF d. 6. marts. Der er skriftlig prøveeksamen i dansk for 1. HF d. 8. marts og skriftlig prøveeksamen i engelsk for 2. HF d. 7. marts. Prøveeksamen er en del af undervisningen (mødepligt) og et af kravene til *studieaktivitet. HE-E hold og pakker afholder selv prøveeksamen i engelsk og dansk.

Se også *It til eksamen.

PRÆSTATIONSANGST

Hvis du lider af præstationsangst i forbindelse med den daglige undervisning der forhindrer dig i at sige noget i timerne eller holde oplæg, skal du tale med din klasseteamlærer eller din studievejleder. Studievejledningen har forskellige tilbud, som kan hjælpe dig med at bemestre din angst.

PÅKLÆDNING

På Efterslægten hylder vi mangfoldigheden, også i den daglige påklædning. Men af hensyn til sikkerhed og klar kommunikation er det ikke tilladt at opholde sig på Efterslægten, modtage vejledning eller deltage i undervisning og eksamen hvis man har tildækket sit ansigt.


REKTOR

Anne Frausing er rektor for Efterslægten. Rektor udgør sammen med vicerektor Steen Langvad og *uddannelsescheferne skolens ledelse og har reference til *bestyrelsen. Rektor træffes dagligt efter aftale via *kontoret.

RELIGIONSUDØVELSE

Din religion er en privat sag. Efterslægten stiller ikke områder til rådighed til religiøse formål. Det gælder alle religioner.

Vi henviser til de lokale kirker, Islamisk Kulturcenter og andre steder i lokalområdet hvis man i sin fritid ønsker at udøve sine religiøse ritualer. Dette i dyb respekt for at enhver skal kunne have sin religion som en privat sag og således ikke udsættes for andres måde at håndtere deres religion på.

RENGØRING

På Efterslægten rydder alle op efter sig selv. Karina Sivertsen leder vores rengøringspersonale, i alt seks medarbejdere. De står for egentlig rengøring, fem af dem fra kl. 05:00 til 12:30, den sidste fra 10:30 til 18:00 – alt i alt 45 timer pr. dag. Alle vi andre rydder op efter os selv.

RYGNING, ALKOHOL OG RUSMIDLER

På skolens grund er rygning kun tilladt i rygegården – og skodder skal i de opstillede beholdere. Ønsker du at holde op med at ryge, kan du hente inspiration fra rygestopevents i løbet af skoleåret eller kontakte en af Efterslægtens uddannede rygestoprådgivere Michael T. (mg@hfc.dk) eller Mie (mn@hfc.dk).

Brug af alkohol og rusmidler er forbudt på Efterslægten, dog giver rektor tilladelse til salg af alkohol i forbindelse med særlige arrangementer.


SAMLING

Fire gange i løbet af året holder vi samling (se kalender). Samlingerne er for alle, kursister, lærere og øvrige ansatte på skolen. Til samlingerne er der information fra fx *COFU, *kursistrådet, Operation Dagsværk, koret og desuden kreative/musikalske indslag. Samlingerne er et forum hvor du som kursist såvel som lærer kan komme til orde hvis du har noget relevant på hjerte.

SELVSTUDIUM

Enkeltfagskursister kan, efter samråd med en studievejleder, tage fag på Efterslægten som selvstudium. Som selvstuderende har du selv ansvar for at skaffe *undervisningsbeskrivelsen samt bøger og andet undervisningsmateriale der er nævnt i undervisningsbeskrivelsen for fag du skal op i. Hvis du ønsker at gå til sommereksamen som selvstuderende i et eller flere fag, skal du tilmelde dig mellem 2/1 og 1/2 2019. Enkeltfagsstuderende kan også gå op som selvstuderende til vintereksamen, men kun i de fag der i forvejen er eksamen i – tilmelding 15/8–3/9. Det første du skal gøre hvis du vil være selvstuderende, er at tale med en *studievejleder.

Se også *Studieaktivitet og *HF E-learning.

SIKKERHED

Se *Arbejdsmiljø.

SKOLEBETJENT

Efterslægtens skolebetjente hedder Niels Martinussen og Henrik Madsen. De varetager det daglige tilsyn med bygningerne og sørger for nødvendig vedligeholdelse og reparation. Træf dem i deres kontor i kælderen til *villaen – eller mail nm@hfc.dk.

 

SKRIFTLIGE OPGAVER

Skriftlige opgaver indgår som et naturligt led i undervisningen i alle fag. Din lærer fortæller dig hvor meget *fordybelsestid hver enkelt skriftlig opgave tæller. Et godt og effektivt undervisningsforløb for dig kræver at du afleverer alt skriftligt arbejde på det tidspunkt læreren og holdet har aftalt (registreres i *LUDUS Web). Fordybelsestiden for godkendte skriftlige opgaver indgår i vurderingen af din *studieaktivitet. I fag med skriftlig eksamen bliver der afholdt *prøveeksamen.

 

SNYD

Når du afleverer skriftligt arbejde, skal det naturligvis være noget du har lavet selv. Det er snyd hvis du skriver af/kopierer hvad andre har skrevet. Vær meget omhyggelig med kildeangivelse hvis du citerer fra eller er blevet inspireret af noget du har læst.

Hvis du har snydt, noterer din lærer at opgaven ikke er afleveret, og indberetter det til klasseteamlæreren (HF-2-klasser) eller en uddannelseschef. I gentagelsestilfælde får du en advarsel. Ved aflevering af projekter og større opgaver medfører snyd en direkte advarsel, og ved eksamen medfører snyd bortvisning fra eksamen. Jeres faglærere gennemgår citat- og notatteknik med jer, og her bliver også orienteret om plagiat og snyd.

SPROGETS DAG

Den 18. september er der blokdag for alle 1. HF’ere og enkeltfagspakker med fokus på sprog, grammatik og sprogets rolle i forskellige erhverv. Dagen er obligatorisk og afsluttes med et fagligt produkt.

SPS – SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE

SpecialPædagogisk Støtte er for dig som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre svære vanskeligheder, og derfor har behov for støtte for at kunne gennemføre din uddannelse på lige fod med andre kursister. Kontakt en studievejleder hvis du vil høre nærmere.

STUDIE- & ORDENSREGLER

Efterslægtens studie- & ordensregler fremgår på hfc.dk og af opslagene i denne kalender. Du får dem desuden udleveret i en lille folder ved undervisningens begyndelse. Læs den grundigt – det er dit ansvar at kende og overholde reglerne.

STUDIEAKTIVITET

Du kan kun gennemføre dit HF-forløb – og få SU – hvis du er studieaktiv. For at være studieaktiv skal du overholde de betingelser som står i *studie- & ordensreglerne, fx møde forberedt og rettidigt til undervisningen og rettidigt aflevere skriftligt arbejde. Specielt for 1. HF-klasser er en række ”absolutte krav” opstillet i ”det *visuelle årshjul”. Det er en betingelse for at være studieaktiv at du i årets løb opfylder disse krav. Hvis du ikke møder rettidigt til den skemalagte undervisning, fører din lærer dig fraværende i *LUDUS Web, uanset årsagen (du kan selv kommentere dit fravær i LUDUS Web). Får du problemer med *fravær – kontakt din *studievejleder.

Manglende studieaktivitet medfører skriftlig advarsel, i gentagelsestilfælde enten tab af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag, tab af retten til oprykning, tab af SU og/eller udmeldelse.

STUDIEBOG

Din studiebog er stedet hvor du og din *klasseteamlærer registrerer oplysninger om udviklingen i din læring og studiekompetence. Gælder HF-2-klasser og pakker.

STUDIEKORT

Ved skolestart får du et studiekort. Klasseteamlæreren udleverer kortet til 1. HF og pakker, øvrige kursister skal ved skolestart selv afhente studiekort i *bogdepotet. Du kan bruge dit studiekort når du skal benytte *kopiprinterne, og ved adgang til fester på Efterslægten. Desuden giver kortet studierabat ved adgang til nogle museer og lignende i ind- og udland.

STUDIESALEN/LEKTIECAFÉ

Studiesalen er stedet for fokus og fordybelse, stille og seriøst. Studiesalen er det rum hvor du skal arbejde ved aflyste timer mellem kl. 10 og 13. I frokostpauserne og i eftermiddagstimer visse dage er der ofte en lærer til stede for lektie-, studie- og skrivehjælp – se opslag uden for studiesalen og på LUDUS Web.

I studiesalen kan du også få læsevejlederhjælp, matematikvejlederhjælp, bibliotekarkurser i litteratursøgning og kurser i forbindelse med *Større Skriftlig Opgave. Endelig indbyder studiesalen til at I kan arbejde sammen i læse- og eksamensgrupper i seriøse omgivelser med mulighed for litteratursøgning og samarbejde.

STUDIEVALG

Studievalg vejleder dig om videregående uddannelse og erhverv i hele din tid på Efterslægten. Studievalgsvejlederen kan hjælpe dig med at finde ud af hvad dit mål med HF er, og hvordan du søger ind på en uddannelse. Du kan også selv søge efter dine mål i Studievælgeren på ug.dk. Book en tid på www.studievalg.dk.

Undervejs i din HF-uddannelse skal du deltage i en række vigtige fællesmøder arrangeret af Studievalg (se kalenderen). Arrangementerne har sigte på at informere om videreuddannelse efter HF, hvor der blandt andet informeres om kvote 1- og kvote 2- ansøgninger. Enkeltfagskursister er naturligvis altid velkomne til arrangementerne.

På HF-Centret Efterslægten er det Nina Wegener der er din lokale Studievalgvejleder. Nina har træffetider på Efterslægten ca. en gang om måneden – se opslag. Du kan også træffe Nina på mail niwe@studievalg.dk.

STUDIEVEJLEDNING

Studievejledernes kontor finder du på 1. sal.

Studievejlederne er lærere på skolen, specielt uddannede som vejledere, og hos dem kan du henvende dig med alle spørgsmål vedrørende dine studier og din dagligdag her på Efterslægten – også pr. mail: stvl@hfc.dk – fx økonomiske, sociale og personlige problemer – selvfølgelig under tavshedspligt.

Studievejlederne kan sætte dig i kontakt med forskellige rådgivninger, fx for etniske mindretal, AIDS, misbrug eller spiseforstyrrelser. De kan også hjælpe dig konkret med problemer vedrørende *SU, *selvstudium og *eksamen.

HF-2-klasserne og pakkerne har en fast tilknyttet studievejleder, som bl.a. besøger jer i begyndelsen af kursusåret. Vores studievejledere og *Studievalg afholder forskellige arrangementer i løbet af året – se kalenderen. I december og februar orienterer studievejlederne om valg af fag for det kommende undervisningsår.

Studievejlederne har åbent hver dag kl. 11–14 samt mandag kl. 16–17.

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO)

I en hel HF-eksamen indgår en individuel Større Skriftlig Opgave (*fordybelsestid = 15 timer).

Du kan skrive opgaven i et, to eller tre fag. Du skal følge eller have aflagt prøve i fagene, mindst B-niveau, i et af fagene. Opgaven skal skrives mellem den 1. og 8. februar. Det er muligt at få opgaveugen udvidet til 10 dage hvis du kan dokumentere fuldtids erhvervsarbejde. Du finder din titel og afleverer din SSO via *Netprøver.dk.

Hvis du skal skrive Større Skriftlig Opgave, skal du i oktober finde ud af hvilke(t) fag du kunne tænke dig at skrive opgaven i, og kontakte din(e) faglærer(e). I aftaler så sammen det videre forløb, men husk at kontakte en faglærer i god tid og tilmelde dig inden 1. november (selvstuderende senest 1/9 2018). Vejledning får du fortrinsvis hos din(e) faglærer(e).

Yderligere oplysning og vejledning ved fællestimen 1/10 og hos *studievejlederne. Desuden udgiver Efterslægten et vejledningshæfte om opgaven. På 1. år af HF-2 skrives en lille skriftlig opgave, *historieopgaven, som en forberedelse til Større Skriftlig Opgave.

SU = STATENS UDDANNELSESSTØTTE

Ansøgninger og ændringer af din SU skal du selv foretage elektronisk på www.su.dk. Du kan ansøge en måned før studiestart. Find Efterslægtens SU-folder på hfc.dk. Sidste frist for ansøgning for 2018 er 5. december.

SU er A-indkomst.

Hvis du er enlig forsørger, kan du få dobbelt SU (ansøgning på www.su.dk).

Du kan få SU fra det første kvartal efter du er fyldt 18.

Husk at du får post fra SU i din *e-boks.

Du skal være ”studieaktiv for at modtage SU, altså have 23 timer ugentlig (17 timer hvis du har hjemmeboende barn under 7 år) og gå op til samtlige eksamener (ellers risikerer du at miste SU fra maj til august). Kontakt Efterslægtens SU-vejledere på hfcsu@hfc.dk.

SVU = STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE

Hvis du er mellem 25 og 60 år, har en kort eller forældet uddannelse og er fuldtidsstuderende, kan du få SVU i 40 uger når du er:

1)               dagpengeberettiget eller arbejdsgiver og

2)               i arbejde og har en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

SVU svarer til højeste dagpengesats.

Flere oplysninger på www.svu.dk, i din a-kasse eller hos *studievejlederen.

SYGDOM

Du skal ikke have seddel med hjemmefra ved forsømmelser! Men du skal begrunde dit fravær i *LUDUS Web. Det er heller ikke nødvendigt at melde afbud ved kortere sygdom, men ved fravær over en uge er det en god idé at ringe til kontoret: 3396 4000.

Ved længere sygdom skal du aflevere lægeerklæring (bl.a. af hensyn til SU).

Hvis du bliver syg til en eksamen, skal du altid hurtigst muligt ringe til kontoret.

Se *Fravær.

TALENTPROGRAM
Udvalgte folkeskoleelever besøger Efterslægtens klasser i efteråret 2018 i masterclasses for at opleve det faglige HF-niveau og blive udfordret i de fag hvor de er særligt dygtige. Tag godt imod de gæster du får i din klasse.

TELEFONER

Efterslægtens telefonnummer er 3396 4000. Direkte nummer til *studievejledningen er 3396 4040.

Se også *Mobiltelefon.

TRANSLOKATION

Translokation for HF-E er torsdag d. 27. juni kl. 18 i aulaen og er den festlige ramme om overrækkelse af eksamensbeviser og legatuddeling.

Husk at bestille dit eksamensbevis senest d. 1. februar hvis du skal have det overrakt ved translokationen. Som dimittend kan du invitere din nærmeste familie til translokationen.

Translokationen for HF-2 er lørdag d. 29. juni kl. 11 i Nobis. Her fejrer vi studenterne med fællessang, taler, overrækkelse af eksamensbeviser, uddeling af legater og musikalske indslag, inden vi sender de festlige studentervogne af sted.

Translokationen er for årets studenter og deres familie.

TRANSPORT

Du kan få tilskud til din daglige transport mellem hjem og uddannelsessted. Egenbetalingen er ca. 360,- kr. månedlig. Du skal ansøge elektronisk på www.ungdomskort.dk.

TRÅDLØST NETVÆRK

Se *It. 


UDDANNELSESCHEFER

Uddannelsescheferne udgør Efterslægtens ledelse sammen med *rektor Anne Frausing og vicerektor Steen Langvad. De varetager den daglige drift af Efterslægten sammen med en række pædagogiske ledere. Steen Langvad, Søren Hartling og Ole Sylvest Laustsen har kontor på 1. sal og træffes dagligt mellem 11 og 13.

Ole Vadmand står bl.a. for information & PR og træffes på kontoret ved siden af IT-kontoret ved mellemtrappen på 1. sal.

UDMELDELSE

Skulle du af en eller anden grund blive nødt til at melde dig ud, skal du allerførst henvende dig til en *studievejleder. Det er vigtigt at du søger vejledning bl.a. fordi udmeldelse kan have konsekvenser for *SU. Du bliver ikke udmeldt ved bare at blive væk. HF-E’ere bliver dog automatisk udmeldt efter fire ugers uafbrudt fravær hvis kontoret ikke er orienteret.

Se *Studieaktivitet.

UNDERVISNINGEN

Hvert fag har en bestemt *undervisningstid.

Lærer og kursister planlægger arbejdet i fællesskab og evaluerer regelmæssigt undervisningen. I de enkelte fag arbejder du både fagligt og med almen studiekompetence, og du får tilbud om *evaluering af dit udbytte af undervisningen.

Inden eksamen udarbejder læreren en *undervisningsbeskrivelse som grundlag for eksamen, og i fag med skriftlig eksamen afholdes *prøveeksamen.

UNDERVISNINGSTID

Undervisningstid er den tid du som kursist deltager i lærerstyrede undervisningsaktiviteter (traditionel undervisning, virtuelle forløb, prøver, fællestimer, studierejser og lignende).

Hvert fag har en bestemt undervisningstid, som angives i timer (á 60 min. — fx engelsk B: undervisningstid = 210 timer).

Du skal samlet have en undervisningstid mellem 1705 og 1755 timer for at få en hel HF-eksamen på to år (+ 250 timer med *udvidet fagpakke). Oven i dette kommer tiden til skriftligt arbejde (*fordybelsestid).

UDVIDET FAGPAKKE

Den udvidede fagpakke (”uni-fagpakke”) er en pakke af fag rettet mod de lange videregående uddannelser, fx på universitetet eller CBS. Fagpakken kan fx bestå af Engelsk A + Tysk B eller Matematik A + Kemi B, afhængigt af hvilken videregående uddannelse du stiler imod.

Med en udvidet fagpakke forøges din *undervisningstid med 250 timer, fordybelsestiden med 100 timer. Du kan vælge at tage den udvidede fagpakke samtidig med et to-årigt HF-forløb eller supplere med et ekstra halvt år.

Se også *Fagpakke.

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

For hvert undervisningsforløb udarbejder din faglærer en beskrivelse af undervisningen, som omfatter oversigt over læste emner, arbejdsformer og omfang. Beskrivelsen kan læses i *LUDUS Web. Undervisningsbeskrivelsen danner grundlag for eksamen i faget.


VIDEOOVERVÅGNINGKANTINEN

Efterslægten er videoovervåget. Optagelserne bruges kun til evt. efterforskning i forbindelse med indbrud, hærværk, vold eller lignende.

VIRTUEL UNDERVISNING

Virtuel undervisning på Efterslægten er undervisning som er tilrettelagt sådan at arbejdet kan laves uden for det fysiske klasserum (fx i *studiesalen eller hjemme) med brug af computer/internet til fx klassens/holdets kommunikation eller aflevering af rapporter og skriftligt arbejde. Virtuelle forløb er en del af undervisningen i en række fag. Virtuel undervisning indgår på linje med anden lærerstyret undervisning i din *undervisningstid og i opgørelsen af din *studieaktivitet.

VISUELT ÅRSHJUL

Hvis du går i 1. HF, kan du på det ”visuelle årshjul” få et overblik over årets vigtigste studiemæssige begivenheder, som bl.a. er afgørende for din *studieaktivitet.